Privacy Statement

1. Introductie

De Krimpense Dam Vereniging (de KDV) is de beheerder van de website https://www.damvereniging-kdv.nl/. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de KDV persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de KDV.

De KDV zet zich in voor de bescherming van de privacy van de leden van de bij de KDV aangesloten verenigingen en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De KDV houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de KDV worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens van de leden worden door de KDV verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de KDV ter beschikking doordat verenigingen, aangesloten bij de KDV, de gegevens zelf hebben ingevuld op het betreffende formulier van de KDV, dan wel op andere wijze kenbaar hebben gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal de identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en de achternaam) van de leden van de bij de KDV aangesloten verenigingen.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De KDV verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de KDV, inclusief maar niet beperkt tot
  • om contact met hen te kunnen opnemen;
  • om hun informatie te sturen;
  • het organiseren van damwedstrijden;
  • het bijhouden van uitslagen en standen;
  • het faciliteren en bevorderen van deelname aan damwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

De  persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Geen commercieel gebruik

De KDV zal de persoonsgegevens van een lid niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van het lid.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het verstrekken van de persoonsgegevens garanderen de bij de KDV aangesloten verengingen dat deze juist en volledig zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

De KDV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De KDV neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de KDV kan verwijzingen naar andere websites bevatten. Via de website van de KDV kunnen geen persoonsgegevens verkregen worden door derden. Uitzonderingen zijn de NAW-gegevens van de bestuursleden van de KDV.

7. De privacy rechten van de individuele leden

De leden van de bij de KDV aangesloten verenigingen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunnen zij vragen om overdracht van hun gegevens. Ten slotte kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens.

Indien de verwerking van hun gegevens berust op toestemming, dan kunnen zij deze te allen tijde intrekken.

Vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken kunnen gestuurd worden aan de secretaris van de KDV. Deze zal zorgen voor een zo spoedig mogelijk antwoord.

De leden zijn tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van hun gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de KDV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Wij zullen aangesloten verenigingen en hun leden op de hoogte houden van de wijzigingen via de website van de KDV.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de KDV.